2007 TOYOTA Camry LE 4 máy, màu white. 110Kmiles. 1 đời chủ, không bị đụng trong ngòai rất đẹp, sơn origin

2007 TOYOTA Camry LE 4 máy, màu white. 110Kmiles. 1 đời chủ, không bị đụng trong ngòai rất đẹp, sơn origin. Lic. #5YSK333. Giá $6,700. L/L 714-340-9945