2005 Toyota CamryLE 125000Miles đā smog check sticker 6/2018 Xe Nhà đi học xa nên bán $3950

2005 Toyota CamryLE 125000Miles đā smog check sticker 6/2018 Xe Nhà đi học xa nên bán $3950. L/L 714-495-8955