Nhà Hàng đường Bolsa cần Nữ rửa chén, phụ trong bếp lặt vặt

Nhà Hàng đường Bolsa cần Nữ rửa chén, phụ trong bếp lặt vặt. L/L: 714-467-5386