Hãng Điện Tử (Rancho Santa Margarita) cần: *1 SMT Machine Operator for electronic assembly, và biết bảo trì máy móc (preventive maintenance)

Hãng Điện Tử (Rancho Santa Margarita) cần: *1 SMT Machine Operator for electronic assembly, và biết bảo trì máy móc (preventive maintenance)