Food to go ở Garden Grove tuyển nữ siêng năng, chịu khó. Chỗ làm ổn định, thoải mái, thân thiện

Food to go ở Garden Grove tuyển nữ siêng năng, chịu khó. Chỗ làm ổn định, thoải mái, thân thiện. L/L: 909-272-3154 sau 7:30 tối.