Cần Thợ TCN, Gel, dưới 45 tuổi, kinh nghiệm cao, biết English – Santa Monica, tip cao, bao lương $100 & up

Cần Thợ TCN, Gel, dưới 45 tuổi, kinh nghiệm cao, biết English – Santa Monica, tip cao, bao lương $100 & up. Có carpool. Text message or Call: 714-747-2886