Cần thợ bột giỏi dưới 35 tuổi, biết design. Bao $120/day

Cần thợ bột giỏi dưới 35 tuổi, biết design. Bao $120/day. Long Beach, khách mỹ trắng hoặc ở Hollywood Blvd. L/L: 765-319-9131