Cần thợ nail xuyên bang kinh nghiệm P&W và TCN. Tiệm đông khách, giá cao, Mỹ trắng. Bao lương $1,000/tuần hơn chia 6/4, có chỗ ở.Colorado. L/L 619-565-3386 Thanks