Tiệm Nail vùng Palm Spring rất đông khách, cần gấp thợ Bột TCN, nghỉ CN. Có xe đi vềû. Lương, tip rất hậu. Xin L/L: 714-622-0752, 714-487-7177