Tiệm vùng Rolling Hills/ Palos Verdes giá cao regular P/M$40, cần thợ TCN biết wax, fluent English, very polite, and well dressed. 35 miles from Bolsa. Không carpool. L/L 310-377-8938