Tiệm Corona khu sang tip cao cần thợ bột, TCN Gel Wax KN Lương $700-$900 nếu cần bao lương, có thể đi carpool.L/L: 714-797-5521, or 714-260-5143