Nhà gần P.L.Thọ cần 1 bà trung niên làm công việc nhà. L/L: 714-383-5329 sau 4 giờ chiều