Tìm người có lòng, có vốn, biết kinh doanh nhìn xa, phát triển hệ thống Fast Food VN, good, clean, fast, chea, easy. khainguyen57@gmail.com. 352-575-7297