Tiệm thịt ở Garden Grove cần người đi giao hàng và phụ việc ở tiệm có thể khiêng nặng từ 50lbs

Tiệm thịt ở Garden Grove cần người đi giao hàng và phụ việc ở tiệm có thể khiêng nặng từ 50lbs. Xin liên lạc 714-530-6328