Tiệm phở góc Brookhurst/ Westminster cần Nam chạy bàn lanh lẹ làm lâu dài

Tiệm phở góc Brookhurst/ Westminster cần Nam chạy bàn lanh lẹ làm lâu dài. Gọi: Ngọc 714-350-9771