KHU BOLSA: *APT 2PN, lót gạch. New: paint, màn, toilet. Closed: all school, chợ VN

KHU BOLSA: *APT 2PN, lót gạch. New: paint, màn, toilet. Closed: all school, chợ VN