Hãng tiện cần Program, set-up điều kiện biết 4 và 5 axis. Cần operator và deburr ưu tiên có kinh nghiệm nếu không sẽ train

Hãng tiện cần Program, set-up điều kiện biết 4 và 5 axis. Cần operator và deburr ưu tiên có kinh nghiệm nếu không sẽ train. Email resume to: [email protected]/* */