Cần người giúp việc nhà, giữ trẻ, bao ăn ở, nhà có phòng riêng thoải mái, lương $1,300/tháng

Cần người giúp việc nhà, giữ trẻ, bao ăn ở, nhà có phòng riêng thoải mái, lương $1,300/tháng. Nhà vùng Fountain Valley. L/L: 760-670-6049