Cần 1 phụ nữ khoảng 50 tuổi đến ở với một cụ bà 80 tuổi, cụ còn khỏe mạnh, đi lại được, ở vùng Costa Mesa

Cần 1 phụ nữ khoảng 50 tuổi đến ở với một cụ bà 80 tuổi, cụ còn khỏe mạnh, đi lại được, ở vùng Costa Mesa. L/L: Bà Bính 714-200-9175