Nhà Garden Grove, Góc Bushard/Westminster, dư phòng…

Nhà Garden Grove, Góc Bushard/Westminster, dư phòng sạch sẽ, rộng rãi cho share $450/tháng. L/L: Cô Bảy 714-988-5710 Hoặc Thuận 714-917-5897

Contact Phone: 714-988-5710