Tiệm đẹp khách trắng sang, tip cao. Cần thợ…

Tiệm đẹp khách trắng sang, tip cao. Cần thợ Nữ Sơn đẹp, Bột + SNS $130/ngày, Thợ TCN + SNS càng tốt $110/ngày. Cách Bolsa 20′. Làm Sunday. 310-989-3888, 310-897-3888

Contact Phone: 310-989-3888