CẦN THỢ NAILS làm tay chân nước. Làm được thứ 3, thứ 4, thứ 5

CẦN THỢ NAILS làm tay chân nước. Làm được thứ 3, thứ 4, thứ 5. Full-time or Part-time. L/L: 714-537-8589