Cần người giúp việc nhà, thương trẻ, coi em bé 15 tháng, từ thứ Hai đến thứ Sáu, biết nấu ăn ngon, 55-60 tuổi

Cần người giúp việc nhà, thương trẻ, coi em bé 15 tháng, từ thứ Hai đến thứ Sáu, biết nấu ăn ngon, 55-60 tuổi. L/L: 714- 837-8112