Tiệm vùng Mỹ trắng Westminster, Pacific Coast Hwy, cần thợ chân tay nước

Tiệm vùng Mỹ trắng Westminster, Pacific Coast Hwy, cần thợ chân tay nước. FT & PT. Làm được Chủ Nhật. L/L 714-227-9705