Nhà Fountain Valley có phòng cho thuê, lối đi riêng, bathroom trong phòng, không nấu ăn, không giặt sấy, nam có việc làm only

Nhà Fountain Valley có phòng cho thuê, lối đi riêng, bathroom trong phòng, không nấu ăn, không giặt sấy, nam có việc làm only. Liên lạc 657-203-2337.