*2PN+1Bathroom, wifi, cooking, wash/dry, lối đi riêng, parking, no-pet, gần OCC + Santa Ana College, góc Edinger/Fairview, thích hợp cho gia đình 2-3 người

*2PN+1Bathroom, wifi, cooking, wash/dry, lối đi riêng, parking, no-pet, gần OCC + Santa Ana College, góc Edinger/Fairview, thích hợp cho gia đình 2-3 người. $750. L/L 714-548-6006.