SANG TIỆM TẠP HÓA tại G.G bán bia rượu, thuốc lá. Có 2 máy sổ xố, tiền huê hồng dư trả rent, điện, nước

SANG TIỆM TẠP HÓA tại G.G bán bia rượu, thuốc lá. Có 2 máy sổ xố, tiền huê hồng dư trả rent, điện, nước. Giá $125,000 + inventory. David: 714-623-1265