Nhà mới, rộng rãi Brookhusrt/Trask, chủ dễ chịu, cho độc thân share lâu dài, ở tạm miễn gọi, dọn anytime

Nhà mới, rộng rãi Brookhusrt/Trask, chủ dễ chịu, cho độc thân share lâu dài, ở tạm miễn gọi, dọn anytime. 657-289-7739. 714-987-1414