Shop may khu Salinaz cần thợ nguyên cái, overlock, 1 kim. Làm xong trả tiền

Shop may khu Salinaz cần thợ nguyên cái, overlock, 1 kim. Làm xong trả tiền. L/L: 714-417-5995