Học Chấm Bông Mãng Cầu miễn phí bắt đầu từ 20-5 đến 15-8 sau 5:00PM đến 7:00PM mỗi ngày thực tập trên cây tại chổ

Học Chấm Bông Mãng Cầu miễn phí bắt đầu từ 20-5 đến 15-8 sau 5:00PM đến 7:00PM mỗi ngày thực tập trên cây tại chổ. Xin L/L: Văn 714-757-0131