Bán tiệm tóc 7 ghế tóc, kế đại học Long Beach, khu mỹ trắng, 3 thợ

Bán tiệm tóc 7 ghế tóc, kế đại học Long Beach, khu mỹ trắng, 3 thợ. Rent $2300. Giá 15k, dư phòng facial cho mướn. L/L 714-360-7208