RESTAURANT + BOBA. Rộng đẹp, trước chợ North Star, Brookhurst

RESTAURANT + BOBA. Rộng đẹp, trước chợ North Star, Brookhurst. Rent $5,000. Good income. Bếp lớn Hood mới. Giá $135K. L/L: Duy 714-360-2684