Real Estate Service

List nhà, chủ nhà chỉ trả $5,000.
Mua nhà sẽ được chia 1/2 commission.
Vùng: Cypress, Cerritos, Los Alamitos, RossMoor, Seal Beach, Buena Park, La Palma, La Mirada.
Xin liên lạc Phil Ha 562.474.5997

Contact Phone: 562.474.5997