Nhà House rộng, sạch sẽ, góc Euclid/Chapman.Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi

Nhà House rộng, sạch sẽ, góc Euclid/Chapman.Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi. Đưa đón đi học.Chăm sóc chu đáo, cẩn thận.Liên lạc cô Lan 714-548-6780.