Vùng BAKERSFIELD CẦN THỢ NAIL NAM NỮ biết làm tay chân nước, Wax, bột trắng hồng

Vùng BAKERSFIELD CẦN THỢ NAIL NAM NỮ biết làm tay chân nước, Wax, bột trắng hồng. Khu Mỹ Trắng, tip cao. Ăn chia hoặc bao $800/W. 661-328-1858, 661-428-8634