Cần Nhân Viên văn phòng full-time English – Vietnamese bilingual, biết computer email, k/nghiệm sale & customer service experiences prefer

Cần Nhân Viên văn phòng full-time English – Vietnamese bilingual, biết computer email, k/nghiệm sale & customer service experiences prefer. L/L: 714-386-0605