Cần người khoẻ mạnh, siêng năng, trung thực, đáng tin cậy để trông coi hãng xưỡng và phụ giúp các công việc lao động chân tay, bốc vác, nâng đỡ

Cần người khoẻ mạnh, siêng năng, trung thực, đáng tin cậy để trông coi hãng xưỡng và phụ giúp các công việc lao động chân tay, bốc vác, nâng đỡ