GIÀU MOVING T #190662 Chuyên dọn nhà văn phòng, hãng xưởng, đổ rác và chở đủ thứ. Xe lớn 24 ft. Ít cũng làm, tận tâm, uy tín. 714-588-1291; 714-858-1820