Thiếu Lâm Võ Đạo Kỷ Niệm 4 năm Võ Đường thành lập, Võ Đường chúng tôi có giá đặc biệt cho môn sinh mới

Thiếu Lâm Võ Đạo Kỷ Niệm 4 năm Võ Đường thành lập, Võ Đường chúng tôi có giá đặc biệt cho môn sinh mới. L/L Võ Sư Cao Sơn 714-394-4919