JTutoring center dạy kèm tất cả các môn common core: K-12, math, reading, writing, AP, and SAT

JTutoring center dạy kèm tất cả các môn common core: K-12, math, reading, writing, AP, and SAT. Giáo viên có bằng sư phạm và master. L/L: Cô Jeani Thao 714-757-2137