Massage phục vụ thư giãn, nhân viên trẻ 22-40 đàng hòang, nếu không tốt miễn tip. $35usd/45 phút body. Rất là vui vẻ. L/L: 657-321-6203