Sau giờ làm việc mệt mỏi, xin mời quí anh ghé qua thư giản sẽ phục vụ như như ý (No rush)

Sau giờ làm việc mệt mỏi, xin mời quí anh ghé qua thư giản sẽ phục vụ như như ý (No rush). Mở cửa 11am-11pm. L/L: 657-335-7776