Cần tuyển frontdesk Nam cho tiệm Massage. Điều kiện: Dưới 35T, giỏi Tiếng Anh, lanh lợi, vui vẻ

Cần tuyển frontdesk Nam cho tiệm Massage. Điều kiện: Dưới 35T, giỏi Tiếng Anh, lanh lợi, vui vẻ