Cần 1 phụ nữ 50-60T giữ hai cháu 10-12T đã đi học, giúp việc nhà, ở lại đêm, 5-6 ngày/tuần

Cần 1 phụ nữ 50-60T giữ hai cháu 10-12T đã đi học, giúp việc nhà, ở lại đêm, 5-6 ngày/tuần. L/L: 714-642-0380