2005 HONDA Accord EX. 175,000 miles. Xe chạy còn tốt. Chỉ có mọt đời chủ

2005 HONDA Accord EX. 175,000 miles. Xe chạy còn tốt. Chỉ có mọt đời chủ. Giá $5,500. L/L: 714-209-8912