SAPPHIRE SPA 4770 Spring Mountain Road # 104 Las Vegas NV 89102 Nếu quý vị có qua Las Vegas xin ghé vào đây thư giản

SAPPHIRE SPA 4770 Spring Mountain Road # 104 Las Vegas NV 89102 Nếu quý vị có qua Las Vegas xin ghé vào đây thư giản. L/L: 702-904-1757