2012 TOYOTA Corolla LE full power, 70Kmiles. Trong ngòai hòan hảo, còn như mới

2012 TOYOTA Corolla LE full power, 70Kmiles. Trong ngòai hòan hảo, còn như mới. $9,900. Lic#6WRH276. 714-234-9970