2007 BMW 750LI full options, mua từ mới, all services BMW dealer, đậu gara, trong ngòai còn láng cóong như xe mới, xe màu silver

2007 BMW 750LI full options, mua từ mới, all services BMW dealer, đậu gara, trong ngòai còn láng cóong như xe mới, xe màu silver. $8,900. LIC.#7MLN638. Chị Ngọc 714-725-0803