2006 Toyota Corolla LE màu trắng, 160K chủ giữ kỷ, xe đẹp, chạy tốt

2006 Toyota Corolla LE màu trắng, 160K chủ giữ kỷ, xe đẹp, chạy tốt. $4,200, bao smog check. Lic#6AMF514 L/L: 714-360-2980