2001 HONDA Odyssey 7 chỗ, 140K trong ngòai sạch như mới, giữ kỷ, 4 vỏ xe mới, chạy êm, tình trạng tốt registration

2001 HONDA Odyssey 7 chỗ, 140K trong ngòai sạch như mới, giữ kỷ, 4 vỏ xe mới, chạy êm, tình trạng tốt registration